Feldenkrais Praxis Mirbach Köln-Lindenthal

Feldenkrais

Bewusstheit durch Bewegung ®

Elke Mirbach
Wittgensteinstr. 5
50931 Köln

Tel. 0221 – 2 57 53 59
Fax 0221 – 2 57 53 61

E-Mail: FeldenkraispraxisMirbach@t-online.de
www.feldenkrais-mirbach.de

Kurse und Einzelstunden

 

Copyright © 2010 Feldenkrais Praxis Mirbach Köln-Lindenthal. All rights reserved.