Feldenkrais Praxis Mirbach Köln-Lindenthal

Feldenkrais

Bewusstheit durch Bewegung ®

Elke Mirbach
Alte Dorfstr. 7
57627 Astert

Tel. 02688-988 152
Fax 02688- 988 91 83

E-Mail: FeldenkraispraxisMirbach@t-online.de
www.feldenkrais-mirbach.de

Kurse weiterhin nur Online per Zoom

Copyright © 2018 Feldenkrais Praxis Mirbach Köln-Lindenthal. All rights reserved.